Kush është Dr.Vildane Bislimi?

 Kush është Dr.Vildane Bislimi?

𝐷𝑟. 𝑉𝑖𝑙𝑑𝑎𝑛𝑒 𝐵𝑖𝑠𝑙𝑖𝑚𝑖 𝑘𝑎 𝑝ë𝑟𝑓𝑢𝑛𝑑𝑢𝑎𝑟 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑛ë 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖𝑛 𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑠ℎ𝑡𝑖𝑛𝑒̈𝑠, 𝐹𝑎𝑘𝑢𝑙𝑡𝑒𝑡𝑖𝑛 𝑒 𝑀𝑗𝑒𝑘ë𝑠𝑖𝑠ë.

𝑁𝑒̈ 𝑣𝑖𝑡𝑖𝑛 2011 𝑘𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑢𝑎𝑟 𝑛ë 𝑀𝑗𝑒𝑘ë𝑠𝑖 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑎𝑟𝑒.

𝑁𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑖 2007 𝑘𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑢𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑖𝑠ℎ𝑡 𝑛ë 𝑄𝑀𝐹 “𝐷𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛𝑖𝑎”, 𝐺𝑗𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎𝑗 𝑛ë 𝑄𝑀𝐹 “𝐷ℎ𝑒𝑢 𝐵𝑎𝑟𝑑ℎ𝑒̈”.

Ë𝑠ℎ𝑡ë 𝑠ℎ𝑝ë𝑟𝑏𝑙𝑦𝑒𝑟 𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑟𝑒̈𝑛𝑗𝑜ℎ𝑗𝑒 𝑠𝑖 𝑝𝑢𝑛ë𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑖𝑡 𝑛ë 2008.

𝑆𝑜𝑡 𝑣𝑎𝑧ℎ𝑑𝑜𝑛 𝑝𝑢𝑛ë𝑛 𝑛ë 𝑄𝑀𝐹 “𝐷ℎ𝑒𝑢 𝐵𝑎𝑟𝑑ℎë”, 𝑘𝑢 𝑛𝑗ë𝑘𝑜ℎë𝑠𝑖𝑠ℎ𝑡 ë𝑠ℎ𝑡ë 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑠ℎ𝑒𝑓𝑒 𝑒 𝑄𝑒𝑛𝑑𝑟ë𝑠.

𝐺𝑗𝑎𝑡ë 𝑑ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑠 𝑠ℎ𝑘𝑜𝑙𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘 𝑘𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑟ë 𝑝𝑗𝑒𝑠ë 𝑛ë 𝑠ℎ𝑢𝑚ë 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑒, 𝑡𝑟𝑎𝑗𝑛𝑖𝑚𝑒, 𝑘𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑒 𝑛𝑑ë𝑟𝑘𝑜𝑚bë𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑒 𝑞ë𝑙𝑙𝑖𝑚 𝑡ë 𝑛𝑔𝑟𝑖𝑡𝑗𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑛𝑒̈ 𝑓𝑢𝑠ℎë𝑛 𝑒 𝑀𝑗𝑒𝑘ë𝑠𝑖𝑠ë 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑎𝑟𝑒!

Doktoresha Vildane Bislimi punon edhe në Olive Gjilan dhe ofron këto shërbime shëndetësore:

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘𝑎 𝑡ë 𝑛𝑑𝑟𝑦𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑠ℎë𝑛𝑑𝑒𝑡ë𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑡ë 𝑚𝑜𝑠ℎ𝑎𝑡 𝑒 𝑛𝑑𝑟𝑦𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑞ë 𝑖 𝑝ë𝑟𝑘𝑎𝑠𝑖𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑦𝑟ë𝑠 𝑠ë 𝑀𝑗𝑒𝑘ë𝑠𝑖𝑠ë 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑎𝑟𝑒, 𝑑𝑢𝑘𝑒 𝑝ë𝑟𝑓𝑠ℎ𝑖𝑟ë:

  • 𝑇𝑜𝑛𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑓𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑗𝑖𝑡𝑒𝑡
  • 𝐿𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑗𝑖𝑡𝑒𝑡
  • 𝐴𝑛𝑒𝑚𝑖𝑡𝑒
  • 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜𝑐𝑜𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡
  • 𝑀𝑒𝑛𝑎𝑔𝑗𝑖𝑚𝑖 𝑖 𝐻𝑇𝐴
  • 𝑉𝑖𝑟𝑜𝑧𝑎𝑡 𝑒 𝑛𝑑𝑟𝑦𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑠𝑒𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒
  • 𝑃𝑒̈𝑟𝑔𝑎𝑡𝑖𝑡𝑗𝑎 𝑒 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡𝑎𝑣𝑒 𝑆ℎë𝑛𝑑𝑒𝑡ë𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑒̈𝑟 𝑝𝑢𝑛ë.

𝘗𝘦̈𝘳 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦 𝘬𝘰𝘯𝘵𝘢𝘬𝘵𝘰𝘯𝘪 𝘯𝘦̈ 𝘯𝘶𝘮𝘳𝘪𝘯 𝘦 𝘵𝘦𝘭𝘦𝘧𝘰𝘯𝘪𝘵 𝑮𝒋𝒊𝒍𝒂𝒏: +383 49 520 125

Të ngjajshme