Konfirmohet aktakuza për korrupsion ndaj këshilltarit të Ambasadës së Kosovës në Vjenë

 Konfirmohet aktakuza për korrupsion ndaj këshilltarit të Ambasadës së Kosovës në Vjenë

Gjykata Themelore në Gjilan, dega në Kamenicë, e ka konfirmuar aktakuzën ndaj këshilltarit në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Vjenë të Austrisë, Isa Kosumi.

Ai akuzohet se edhe pse ka qenë i detyruar ta bëjë deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë sipas Ligjit nr. 04/L-050, i njëjti nuk e ka bërë një gjë të tillë brenda afatit ligjor, raporton “Betimi për Drejtësi”.Sipas vendimit të marrë nga gjykatësja Valbonë Dërvodeli, thuhet se gjykata e ka refuzuar si të pabazuar kërkesën për hudhje të aktakuzës, ngase provat e grumbulluara në këtë fazë të procedurës japin bazë të mjaftueshme për dyshimin e bazuar mirë se i pandehuri e ka kryer veprën penale për të cilën ngarkohet.

Ndryshe, më 7 maj 2021, i akuzuari Kosumi përmes mbrojtësit të tij, avokatit Selmon Sadiku ka parashtruar kërkesë në gjykatë për hudhjen e aktakuzës në fjalë.Prokuroria Themelore në Gjilan, më 15 korrik 2019 ka ngritur aktakuzë ndaj Isa Kosumit, me arsyetimin se ai nga 1 e deri më 31 mars 2019, në kohë të papërcaktuar, në cilësinë e këshilltarit në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Vjenë të Austrisë, edhe pse ka qenë i detyruar ta bëjë deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë sipas Ligjit nr. 04/L-050 Ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë, i njëjti nuk e ka bërë një gjë të tillë brenda afatit ligjor, për vitin paraprak të periudhës kohore nga 1 janari deri më 31 dhjetor 2018.

Më këtë, ai akuzohet se ka kryer veprën penale “mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose detyrimeve financiare” nga neni 430, paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), vepër kjo e dënueshme me gjobë ose burgim deri në 3 vjet.Vepra penale “Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare”, është vepër e cila hyn në kuadër të kapitullit “Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare” të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. BetimipërDrejtësi Shënim: Personat e përmendur në këtë artikull konsiderohen të pafajshëm, përveç nëse nga gjykata vërtetohet se janë fajtorë me vendim të formës së prerë.

Të ngjajshme