Kush është Nazim Gagica?

 Kush është Nazim Gagica?

Data e lindjes: 1.02.1972

Vendbanimi: Gjilan

Përvoja profesionale:
Drejtor i Administratës së Përgjithshme në Gjilan (2014-2018), drejtor për analiza financiare dhe kontabilitet në kompaninë “Cash Flow” Gjilan (2011- 2013), udhëheqës i Kulturës në Drejtorinë për Kulturë në Gjilan (2008-2011), ligjërues në Universitetin “Fama” prej vitit 2012 e këndej, këshilltar komunal në Gjilan.Tani është Drejtor në Drejtorinë e Arsimit në Gjilan nga subjekti politik AAK-së.

Edukimi:

Fakulteti Ekonomik – Cikli i Parë Menaxhment – Cikli i Dytë Magjistraturë.
Gjuha amtare:  shqip
Gjuhët tjera: anglisht dhe serbisht

Aftësitë organizative / menaxheriale:
Aftesi për punë në grup, aftesi për t`u adaptuar në ambiente dhe kultura trë ndryshme pune, aftësi të mira analitike, aftësi të mira komunikimit, aftësi për të drejtuar, fleksibile dhe aftësi për vetiniciativë.

Aftësitë kompjuterike:
Aftësi për të përdorur programet Microsoft Office, aftësi për të përdorur aplikacione në internet.

Trajnimet:
“E-qeverisja si mundësi për rritjen e nivelit të satisfaksionit të qytetarëve me shërbimet komunale” (Prishtinë), “Zbatimi i principeve etike në bizneset familjare” (Prishtinë), “Effective and Efficient Administration” (Prishtinë), “Menaxhimi i Përformances Komunale”, Prishtinë, “E-Qeverisja” (Durrës).

Të ngjajshme