Drejtorët e Shkollës Normale “Skënderbeu” në Gjilan (1960-1975)

 Drejtorët e Shkollës Normale “Skënderbeu” në Gjilan (1960-1975)

Për pesëmbdhjetë (15) vjet pune Shkolla Normale “Skënderbeu” e Gjilanit është drejtuar e menaxhuar nga gjashtë (6) drejtorë. Çdo njëri prej tyre ka ndihmuar mbarëvajtjën e punën dhe procesit edukativo-arsimor si dhe aktivitetet tjera të cilat janë zhvilluar në kuadër të shkollës. Kontributi i tyre në masë të madhe është varur nga afiniteti dhe përvoja e tyre për menaxhim. Konsiderojmë se në këtë aspekt kanë reflektuar edhe një mori faktorësh si përkushtimi, devotshmëria, përgjegjësia, vullneti, intresimi, serioziteti, përpikëria, disiplina në punë e etj. Këta drejtorë zënë një vend të rëndësishëm në historikun e Shkollës Normale të Gjilanit. Në këtë libër monografik do t’i paraqesim a prezantojmë mbi baza kronologjike, që nënkupton kush kur dhe sa kohë e kanë drejtuar e udhëhequr Shkollën Normale. Prej gjithsej gjashtë (6) drejtorëve, pesë (5) kanë qenë të etnisë shqiptare, kurse një i etnisëserbe, e që janë :

Të ngjajshme